महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


१७-सप्टेंबर-२०२०


अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पदावर भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांच्या बदलीने पदस्थापना.

१७-सप्टेंबर-२०२०


भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

१७-सप्टेंबर-२०२०


पोलीस उप महानिरीक्षक श्रेणीतील पदावर भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने / बदलीने पदस्थापना.

१७-सप्टेंबर-२०२०


पोलीस अधिक्षक / पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

०३-सप्टेंबर-२०२०


विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांची बदलीने पदस्थापना

०२-सप्टेंबर-२०२०


पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोन्नती /बदलीने पदस्थापना.

०२-सप्टेंबर-२०२०


पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

०२-सप्टेंबर-२०२०


पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोन्नतीने पदस्थापना.

०२-सप्टेंबर-२०२०


अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोन्नती /बदलीने पदस्थापना.

०२-सप्टेंबर-२०२०


विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांची बदलीने पदस्थापना