महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


१६-मे-२०१९


पोलीस महासंचालक यांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातिल प्रमुख लिपिकांच्या सर्वसाधारण बदल्या २०१९

१६-मे-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोनितीने / बदलीने पदस्थापना.

१६-मे-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोनितीने / बदलीने पदस्थापना.

१६-मे-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोनितीने / बदलीने पदस्थापना.

१२-एप्रिल-२०१९


सर्वसाधारण बदल्या –२०१९ :- पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त/ सहायक समादेशक (नि:शस्त्र/ सशस्त्र/ मोटार परिवहन/ बिनतारी संदेश)

०५-एप्रिल-२०१९


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक/ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक या पदावरील पदोन्नतीचे आदेश.

०४-एप्रिल-२०१९


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील कार्यासन अधिकारी / प्रमुख लिपिक यांच्या पदोन्नती / बदलीचे आदेश.

२२-मार्च-२०१९


जिल्हा लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्च श्रेणी लघुलेखक / निम्न श्रेणी लघुलेखक व लघु टंकलेखक यांची सर्वसाधारण बदली 2019.

२२-मार्च-२०१९


मुफसल लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्च श्रेणी लघुलेखक / निम्न श्रेणी लघुलेखक व लघु टंकलेखक यांची सर्वसाधारण बदली 2019.

१८-मार्च-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) बदली आदेश