महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


१३- फेब्रुवारी-२०२०


पदोन्नती वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ते प्रमुख लिपिक

१३- फेब्रुवारी-२०२०


पदोन्नती कार्यालय अधीक्षक अराजपत्रित/ राजपत्रित.

१५-जानेवारी-२०२०


लघुलेखक बदल्या २०२०

३०-डिसेंबर-२०१९


पोमसं यांच्या शहर लिपीक संवर्गातील लघुलेखकांच्या बदल्या -2019

२६-डिसेंबर-२०१९


पोलीस महासंचालक यांच्या जिल्हा लिपिक संवर्गातील कार्यालय अधीक्षक यांना प्रशासकीय अधिकारी पदावर पदोन्नतीचे आदेश

२६-डिसेंबर-२०१९


पोलीस महासंचालक यांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातील प्रमुख लिपिक यांना कार्यालय अधीक्षक पदावर पदोन्नती नाकारल्याचे आदेश

२६-डिसेंबर-२०१९


पोलीस महासंचालक यांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातील प्रमुख लिपिक यांना कार्यालय अधीक्षक पदावर पदोन्नतीचे आदेश