महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


११-जुलै-२०१८


पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपीक संवर्गातील कार्यालय अधीक्षक (गट -ब राजपत्रित ) /कार्यालय अधीक्षक (गट -ब अराजपत्रित ) पदावरील पदोन्नतीचे आदेश

०९-जुलै-२०१८


पोलीस उप अधीक्षक /सहा.पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबतचे शासन आदेश कळविण्याबाबत.

०६-जुलै-२०१८


संवर्गबाह्य बदल्या कनिष्ठ श्रेणी लिपीक /वरिष्ठ श्रेणी लिपीक / प्रमुख लिपीक- २०१८

०४-जुलै-२०१८


पोलीस उप अधीक्षक /सहा.पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

३०-जून-२०१८


पोलीस उप अधीक्षक /सहा.पोलीस आयुक्त, (नि:शस्त्र) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना २०१६-१७

२८-जून-२०१८


पोलीस उपअधीक्षक / सहाय्यक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) पदावर पदोन्नती देण्यासाठी नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची सन २०१८ – १९ ची निवडसूची.

२६-जून-२०१८


सशस्त्र पोलीस उपअधीक्षक / सहाय्यक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल ह्या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सशत्र / राखीव पोलीस निरीक्षकांची सन २०१७ – १८ व २०१८ -१९ ची निवडसुची.

२५-जून-२०१८


पोलीस उप अधीक्षक /सहा.पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबतचे शासन आदेश कळविण्याबाबत.

२५-जून-२०१८


नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या.

२२-जून-२०१८


पोलीस उप अधीक्षक /सहा.पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) संवर्गातील अधिकारायाचा बदलीबाबतचे शासन आदेश कळविण्याबाबत.