महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


२२-मार्च-२०१९


जिल्हा लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्च श्रेणी लघुलेखक / निम्न श्रेणी लघुलेखक व लघु टंकलेखक यांची सर्वसाधारण बदली 2019.

२२-मार्च-२०१९


मुफसल लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्च श्रेणी लघुलेखक / निम्न श्रेणी लघुलेखक व लघु टंकलेखक यांची सर्वसाधारण बदली 2019.

१८-मार्च-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) बदली आदेश

१२-मार्च-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील अपर पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

१२-मार्च-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना

१२-मार्च-२०१९


पोलीस महासंचलाकांच्या शहर लिपिक संवर्गातील पोलीस महानिरीशक यांचे वरिष्ठ उपसहायक, गट-अ (राजपत्रित) या पदावर पदोन्नतीचे आदेश.

०५-मार्च-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) बदली आदेश

२८- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस निरीक्षक ते पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (निशस्त्र) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

२८- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) बदली आदेश

२८- फेब्रुवारी-२०१९


सशस्त्र पोलीस उपअधीक्षक/सहा. समादेशक पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना