महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


१४-जानेवारी-२०१९


जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी आणि कार्यालय अधिक्षक यांचे पदोन्नती व बदलीचे आदेश २०१९.

०४-जानेवारी-२०१९


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपआयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बद्दलीने पद्स्थापना.

०४-जानेवारी-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) बदली आदेश .

३१-डिसेंबर-२०१८


परीविक्षाधीन सहा.पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप अधीक्षक बदली आदेश

१४-डिसेंबर-२०१८


वेगवर्धित पदोन्नती.

१४-डिसेंबर-२०१८


वेगवर्धित पदोन्नती.

०५-ऑक्टोबर-२०१८


महाराष्ट्र पोलीस पत्रिका जुलै - ऑगस्ट -२०१८.

१७- फेब्रुवारी-२०१८


निःशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक ते निःशस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षक पदोन्नती १७-०२-२०१८

१७- फेब्रुवारी-२०१८


निःशस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षक ते निःशस्त्र पोलीस निरीक्षक पदोन्नती आदेश

१२- फेब्रुवारी-२०१८


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक बदली / प्रतिनियुक्ती शासन आदेश