महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


०८-नोव्हेंबर-२०१९


शहर लिपिक संवर्गातील स्वीय सहाय्यक/ उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक / लघुटंकलेखकांच्या बदल्या २०१९

३१-ऑक्टोबर-२०१९


पोलीस निरीक्षक (अभियांत्रिकी) यांचे पदोन्नती आदेश दिनांक ३०/१०/२०१९.

२१-सप्टेंबर-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि : शास्त्र )पदावर पदोन्नती देण्यासाठी नि:शास्त्र पोलीस निरीक्षकांची सन २०१९-२० ची निवडसूची.

२०-सप्टेंबर-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत.

२०-सप्टेंबर-२०१९


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपआयुक्त (असंवर्ग ) आणि पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि: शस्त्र ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना करणेबाबत.

१९-सप्टेंबर-२०१९


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपआयुक्त (असंवर्ग ) आणि पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि: शस्त्र ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना करणेबाबत.

११-सप्टेंबर-२०१९


निशस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक ते निशस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षक पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना दिनांक - ११.०९.२०१९

११-सप्टेंबर-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापना करणेबाबत.

११-सप्टेंबर-२०१९


सहायक पोलीस निरीक्षक ते पोलीस निरीक्षक पदावरील पदोन्नती आदेश - दिनांक - ११.०९.२०१९

११-सप्टेंबर-२०१९


पदोन्नती आदेश राखीव पोलीस उप निरीक्षक ते राखीव पोलीस निरीक्षक - दिनांक - ११.०९.२०१९