महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


२८- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस निरीक्षक ते पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (निशस्त्र) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

२८- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) बदली आदेश

२८- फेब्रुवारी-२०१९


सशस्त्र पोलीस उपअधीक्षक/सहा. समादेशक पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

२८- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

२८- फेब्रुवारी-२०१९


सशस्त्र पोलीस उपअधीक्षक/सहा. समादेशक बदली आदेश

२८- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) बदली आदेश

२८- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिक / लिपिक टंकलेखक यांच्या पदोन्नतीचे आदेश.

२८- फेब्रुवारी-२०१९


मुफसल लिपिक संवर्गातील प्रशाकीय अधिकारी आणि कार्यालय अधीक्षक यांचे पदोन्नती आदेश – २०१९.

२७- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील अधिकारी / कर्मचा-यांचे पदोन्नती / बदलीचे आदेश.

२५- फेब्रुवारी-२०१९


विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांची पदोन्नतीने बदली.