महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


२५-मे-२०१८


नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांच्या सार्वत्रिक बदल्या – २०१८ (कालावधी पूर्ण बदली)

२५-मे-२०१८


नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांच्या सार्वत्रिक बदल्या – २०१८ (विनंती बदली)

२५-मे-२०१८


नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांच्या सार्वत्रिक बदल्या – २०१८ (मुदतवाढ आदेश)

२५-मे-२०१८


नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांच्या सार्वत्रिक बदल्या – २०१८ (पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालय)

२४-मे-२०१८


गडचिरोली परीक्षेत्रातील विहित कालावधी पूर्ण झालेल्या नि:शस्त्र पो.उप-नि.-2018

२४-मे-२०१८


गडचिरोली परीक्षेत्रामध्ये इच्छुक नि:शस्त्र पो.उप-नि. यांचे बदली आदेश – २०१८

२४-मे-२०१८


गडचिरोली परीक्षेत्रामध्ये बदलीकरिता इच्छुक नि:शस्त्र पो.उप-नि. यांचे विनंती अमान्य आदेश – २०१८

२१-मे-२०१८


सार्वत्रिक बदल्या मुफसल संवर्ग स्वीय सहायक यांच्या बदल्या – २०१८

२१-मे-२०१८


सार्वत्रिक बदल्या मुफसल संवर्ग उच्च श्रेणी लघुलेखक यांच्या बदल्या – २०१८

२१-मे-२०१८


सार्वत्रिक बदल्या जिल्हा संवर्ग स्वीय सहायक यांच्या बदल्या – २०१८