महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


२०-ऑक्टोबर-२०१८


परिविशाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक (भापोसे) यांच्या पद्स्थापनेबाबत.

१५-ऑक्टोबर-२०१८


पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ उप-सहायक / उप-सहायक/ कार्यालय अधिक्षक/ प्रमुख लिपीक यांच्या पदोन्नत्या व बदल्या - २०१८.

०५-ऑक्टोबर-२०१८


महाराष्ट्र पोलीस पत्रिका जुलै - ऑगस्ट -२०१८.

१९-सप्टेंबर-२०१८


पदोन्नती आदेश पोलीस उपनिरीक्षक ( वाहतूक) ते पोलीस निरीक्षक (वाहतूक) दि. १९/०९/२०१८

३०-जुलै-२०१८


भारतीय पोलीस सेवेतील अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना

१७- फेब्रुवारी-२०१८


निःशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक ते निःशस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षक पदोन्नती १७-०२-२०१८

१७- फेब्रुवारी-२०१८


निःशस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षक ते निःशस्त्र पोलीस निरीक्षक पदोन्नती आदेश

१२- फेब्रुवारी-२०१८


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक बदली / प्रतिनियुक्ती शासन आदेश

१७-जानेवारी-२०१८


पोलीस महासंचालकांचा शहर लिपिक संवर्ग – पदोन्नत्या / बदल्या

०९-जानेवारी-२०१८


सन २००० मध्ये झालेल्या विभागीय अर्हताप्राप्त अभावित पोलीस उप-निरीक्षकांना नियमित पदोन्नती देणेबाबत.