महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


१९-जुलै-२०१९


भारतीय पोलीस सेवा व राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक /पोलीस उपआयुक्त या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना देणेबाबत

१५-जुलै-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस आधीक्षक / पोलीस उपआयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची यांची पदोन्नतीने /बदलीने पदस्थापना.

१५-जुलै-२०१९


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस आधीक्षक / पोलीस उपआयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने /पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत.

११-जुलै-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त सर्वसाधारण बदल्या – २०१९ आणि परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक / सहायक पोलीस उप अधीक्षक यांची नियुक्ती

१०-जुलै-२०१९


पोलीस महासंचालक, म.राज्य, मुंबई यांच्या जिल्हा लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक पदावर पदोन्नती व विनंती बदल्या - २०१९

१०-जून-२०१९


नि:शस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांना नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक पदी पदोन्नतीबाबत…

२४-मे-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी यांची पदोन्नतीने /बदलीने पदस्थापनेबाबत .

२४-मे-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी यांची पदोन्नतीने / बदलीने पदस्थापना.

१६-मे-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोनितीने / बदलीने पदस्थापना.

१६-मे-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोनितीने / बदलीने पदस्थापना.