महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


२५- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त दर्जाच्या भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांची बदली.

२५- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाच्या भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांची पदोन्नतीने बदली.

२५- फेब्रुवारी-२०१९


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदली.

२१- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) संवर्गातील अधिका-याच्या बदलीबाबतचे शासन आदेश कळविण्याबाबत…

१३- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) बदली आदेश .

१२- फेब्रुवारी-२०१९


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपआयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीने पदस्थापना

०२- फेब्रुवारी-२०१९


सार्वत्रिक बदल्या २०१९ करिता माहिती पाठविण्याबाबत - तांत्रिक शाखेतील पोलीस उपनिरीक्षक/पोलीस निरीक्षकांच्या सर्वसाधारण बदल्या

२३-जानेवारी-२०१९


भा.पो.से. / रा.पो.से. सेवेतील पोलीस अधिक्षक / पोलिस उप आयुक्त या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदास्थापना.

१४-डिसेंबर-२०१८


वेगवर्धित पदोन्नती.

१७- फेब्रुवारी-२०१८


निःशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक ते निःशस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षक पदोन्नती १७-०२-२०१८