महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


१६-मे-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोनितीने / बदलीने पदस्थापना.

०९-जानेवारी-२०१८


सन २००० मध्ये झालेल्या विभागीय अर्हताप्राप्त अभावित पोलीस उप-निरीक्षकांना नियमित पदोन्नती देणेबाबत.

०६-जानेवारी-२०१८


पोलिस उपधीक्षक अति.कार्यभार समाजकल्याण अकोला आदेश

०६-जानेवारी-२०१८


पोलिस उपअधीक्षक / सहा. पोलिस आयुक्त बदली आदेश

०६-जानेवारी-२०१८


पोलिस निरीक्षक ते पोलिस उपधीक्षक / सहा.पोलिस आयुक्त पदोन्नती आदेश


DISTRICT CADRE SENIOR CLERK TO HEAD CLERK PROMOTION SELECT LIST 2017-18


ACP/DYSP TRANSFER ORDER DATE - 30/12/2017

३०-डिसेंबर-२०१७


ACP/DYSP TRANSFER ORDER DATE - 30/12/2017


SP / ADDL.SP- DEPUTATION.


DYSP TRANSFER ORDER DATE - 23/11/2017