महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ राखीव पोलीस निरिक्षक – कालावधी पूर्ण

२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ पोलीस निरिक्षक (मो.प.) – कालावधी पूर्ण

२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ पोलीस निरिक्षक (मो.प.) – विनंती बदल्या

२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ राखीव पोलीस उपनिरिक्षक – विनंती अर्ज

२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ राखीव पोलीस उपनिरिक्षक – विहीत कालावधी पूर्ण

२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ पोलीस उपनिरिक्षक (वाहतूक) – विनंती अर्ज

२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ पोलीस उपनिरिक्षक (वाहतूक) – विहीत कालावधी पूर्ण

२३-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ पोलीस उपनिरिक्षक (मो.प.) – कालावधी पूर्ण

२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ पोलीस उपनिरिक्षक (अभि.) – विनंती अर्ज

२७-एप्रिल-२०१८


सर्वसाधारण बदल्या- २०१८ पोलीस उपनिरिक्षक (अभि.) – कालावधी पूर्ण