महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


०५-एप्रिल-२०१९


पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (अभि.) यांची दि. ०१. ०१. २०१९ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची

०३-एप्रिल-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील राखीव पोलीस उप निरीक्षक यांची दि ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठ्तासूची.

०३-एप्रिल-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील राखीव पोलीस उप निरीक्षक यांची दि ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठ्तासूची.

३०-मार्च-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (आयुधिक) यांची दि ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठ्तासूची

३०-मार्च-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (आयुधिक) यांची दि ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठ्तासूची

२९-मार्च-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप निरीक्षक (तांत्रिक) मो.प.वि. यांची दि ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठ्तासूची

२७-मार्च-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील राखीव पोलीस उप निरीक्षक यांची दि ०१/०१/२०१७ ची सेवाजेष्ठ्तासूची

१६-मार्च-२०१९


नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि.०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची.

०७-मार्च-२०१९


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक / प्रमुख लिपीकांची दि. ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची.

०६-मार्च-२०१९


दि. ०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०१८ या कालावधीत नियमित नियुक्त झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शास्त्र पोलीस निरीक्षकांचा समावेश असलेली दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त सेवाज्येष्ठतासूची.