महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


१२-जुलै-२०१९


मोटर परिवहन विभागातील पोलीस निरिक्षकांची दिनाक ०१/०१/२०१९ अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

१४-जून-२०१९


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त् (नि:शस्त्र) यांची दि.01/01/2004 ते 01/01/2016 ची अंतिम सेवाजेष्ठतासुची

०३-मे-२०१९


पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (वाहतूक) यांची दि. ०१. ०१. २०१९ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची.

३०-एप्रिल-२०१९


आधुनिक सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक व आयुधिक पोलीस हवालदार यांची दिनांक ०१-०१-२०१९ यांची सेवा ज्येष्ठता सुची.

०५-एप्रिल-२०१९


पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (अभि.) यांची दि. ०१. ०१. २०१९ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची

१६-मार्च-२०१९


नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि.०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची.

०१-डिसेंबर-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उप अधीक्षक/सपोअ यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी

२०-नोव्हेंबर-२०१८


सशस्त्र पोलीस उपअधीक्षक / सहायक समादेशक, यांची सेवाजेष्ठ्तासूची दि. ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१८.

१८-ऑगस्ट-२०१८


सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल संवर्गातील दि.०१/०१/२०१३, व ०१/०१/२०१४ रोजीच्या अंतिम जेष्ठतासूची.

१५-जून-२०१८


सन – २०१३ च्या अर्हता परीक्षेतील उत्तीर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (provisional) सेवाजेष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट).