महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


१३- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपीक संवर्गाची दि ०१.०१.२०१९ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची.

०४- फेब्रुवारी-२०१९


सशस्त्र पोलीस निरीक्षक व राखीव पोलीस निरीक्षकांची दिनांक ०१.०१.२०१९ ची तात्पुरती एकत्रित सेवाजेष्ठतासूची.

१९-जानेवारी-२०१९


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुलेखक कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची.

१५-जानेवारी-२०१९


बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (अभियांत्रिकी) यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी दि . ०१.०१.२०१९.

१०-जानेवारी-२०१९


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षक यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची दि. ०१.०१.२०१९.

०९-जानेवारी-२०१९


बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (वाहतूक) यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी दि . ०१.०१.२०१९.

०९-जानेवारी-२०१९


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मुफसल लिपिक संवर्गातील लघुलेखक कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची.

०९-जानेवारी-२०१९


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या जिल्हा लिपिक संवर्गातील लघुलेखक कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची.

०७-जानेवारी-२०१९


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मुफसल लिपिक संवर्गातील लिपिक वर्गीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2019 ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची.

०५-जानेवारी-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप-निरीक्षक (आयुधिक) यांची दि. ०१/०१/२०१६ ची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची.