महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Info Under RTI१३-जून-२०१८


कार्यालयात जतन करावयाचा अभिलेख व त्याची वर्गवारी / कालावधी.

२१- फेब्रुवारी-२०१८


माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ कलम ४ (१) (क)

INFORMATION OF AUTHORITIES UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT - 2005.

१३-एप्रिल-२०१८


माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ च्या कलम ४ (१) (ख) नुसार प्रसिद्ध करावयाच्या १७ बाबी.