महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पोलीस भरती
११- फेब्रुवारी-२०१९


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी - २०१८ निकाल

०१-जानेवारी-२०१९


शुद्दीपत्रक - सहायक गुप्तवार्ता अधिकारी सरळसेवा भरती -२०१८.

२७-डिसेंबर-२०१८


सहायक गुप्तवार्ता अधिकारी सरळसेवा भरती -२०१८

२६-डिसेंबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी प्रक्रिया आठवा टप्पा - पुणे दिनांक २८-१२-२०१८ सकाळी ०७०० वाजता.

०६-डिसेंबर-२०१८


वरिष्ठ श्रेणी लिपीकांची पर्यवेक्षीय परीक्षा आणि कनिष्ठ श्रेणी लिपीकांची सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा २०१८-१९ आयोजित करण्याबाबत.

०४-डिसेंबर-२०१८


वरिष्ठ श्रेणी लिपीकांची पर्यवेक्षीय परीक्षा आणि कनिष्ठ श्रेणी लिपीकांची सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा २०१८-१९ आयोजित करण्याबाबत

०४-ऑक्टोबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी प्रक्रिया सातवा टप्पा - पुणे दिनांक २५-१०-२०१८ सकाळी ०७०० वाजता.

०४-ऑक्टोबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी प्रक्रिया – सहावा टप्पा - पुणे दिनांक २४-१०-२०१८ रोजी सकाळी ०७०० वाजता.

०४-ऑक्टोबर-२०१८


विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी – २०१८, पाचवा टप्पा - दिनांक 23-10-2018 सकाळी ०७०० वाजता.

LAW INSTRUCTOR RECRUITMENT 2017-2018