महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पोलीस भरती
१६-ऑगस्ट-२०१९


आय बी / एस आय डी / रॉ येथून निवृत्त सेवानिवृत्त झालेल्या अधिका-यांची राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट् राज्य येथे सेवा करार पध्दतीने नेमणुक करणेबाबतची जाहिरात.

२२-जुलै-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०१९.

२१-जून-२०१९


महिला आणि बालके यांचे विरुद्ध सायबर गुन्हेगारी प्रतिबंध.

२२- फेब्रुवारी-२०१९


महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश)(सुधारणा) नियम, २०१९.

२२- फेब्रुवारी-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०१९

LAW INSTRUCTOR RECRUITMENT 2017-2018

AD FOR THE APPT. OF JCO/INSP./SI & NCO/ASI/HC FOR (CIAT) AT UOTC NAGPUR ON CONTRACT BASIS

WRITTEN & PRACTICAL EXAM PART-2 & 3 FINAL RESULT OF SRPF PSI RECRUITMENT 17 - NAGPUR RANGE.

LIST OF POLICEMEN ELIGIBLE FOR SRPF PSI WRITTEN EXAMINATION - 2017 SRPF PUNE RANGE.

LIST OF POLICEMEN ELIGIBLE FOR SRPF PSI WRITTEN EXAMINATION - 2017.